در اینجا اخبار و اطلاعیه هایی که دانشگاه شما اعلام می کند را مشاهده می کنید. این اخبار توسط مدیر نوید دانشگاه تکمیل می شود.